วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถม และมัธยม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ นำโปรแกรมที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาแข่งขันเป็นเกณฑ์ โดยการแข่งขันแบ่งเป็นระดับชั้นประถมและมัธยม การแข่งขันครั้งที่นี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ  

(วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562)