วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถม และมัธยม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ นำโปรแกรมที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาแข่งขันเป็นเกณฑ์ โดยการแข่งขันแบ่งเป็นระดับชั้นประถมและมัธยม การแข่งขันครั้งที่นี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ  

(วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2018 ที่โรงเรียนเทพวิทยา บ้านโป่ง จ.ราชบุรีการอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2018 ที่โรงเรียนเทพวิทยา บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยศูนย์วิชาการฯ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฎิบัติฯ มีผู้บริหาร -คณะครู จากโรงเรียนเทพวิทยา วีรศิลป์ อนุชนศึกษา ดรุณากาญจนบุรี ธีรศาสตร์ และ นารีวุฒิ เข้าร่วมอบรม