วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2018 ที่โรงเรียนเทพวิทยา บ้านโป่ง จ.ราชบุรีการอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2018 ที่โรงเรียนเทพวิทยา บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยศูนย์วิชาการฯ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฎิบัติฯ มีผู้บริหาร -คณะครู จากโรงเรียนเทพวิทยา วีรศิลป์ อนุชนศึกษา ดรุณากาญจนบุรี ธีรศาสตร์ และ นารีวุฒิ เข้าร่วมอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น